สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 พร้อมกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้ที่กลุ่มนิติการ 021262501 ต่อ 4029

(จำนวนผู้เข้าชม 748 ครั้ง)